ஏன்?எதற்க்கு?எப்படி?

எதையும் கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளாதே..?

9 நவம்பர், 2008

இந்தியாவின் வெற்றி நிலவின் சுற்றுப்பாதையில் சந்திராயன்-1


ŒX«Á r¼¿TÖÛReh· ÙY¼½LWUÖL îÛZ‹R‰
N‹‡WÖVÁ «LX• ŒXÛY r¼¿f\‰
NYÖXÖ] LyP†ÛR Rցz«yPRÖL
C‹‡V «tOÖÂL· Uf²op


N‹‡WÖVÁ «LX• ÚS¼¿ UÖÛX ŒX«Á r¼¿ YyPTÖÛReh· ÙY¼½LWUÖL îÛZ‹‰, AÛR r¼½ Y£f\‰. NYÖXÖ] LyP†ÛR Rցz «yPRÖL C‹‡V «tOÖÂL· Uf²op ÙR¡«†‰ E·[]Ÿ.«ÙY¸ BWÖšop›¥ C‹‡VÖ T¥ÚY¿ NÖRÛ]LÛ[ TÛP†‰ Y£f\‰.

N‹‡WÖVÁ «LX•

”–›¥ C£‹‰ 3 XyN†‰ 84 B›W• fÚXÖ —yPŸ ŠW†‡¥ E·[ N‹‡WÛ] T¼½ BWÖšYR¼LÖL, `N‹‡WÖVÁ-1' GÁ\ «LX†ÛR C‹‡VÖ «ÙY¸eh AĐ‘ ÛY†R‰.

ÙNÁÛ]ÛV A|†R ~a¡ÚLÖyPÖ«¥ E·[ H°R[†‡¥ C£‹‰ LP‹R UÖR• 22-‹ ÚR‡ LÖÛX 6.22 U‚eh 1,380 fÚXÖ GÛP ÙLցP `N‹‡WÖVÁ-1' «LX†ÛR rU‹‰ ÙLց| ‘.GÍ.G¥.«.-p11 WÖeÙLy «‚¥ q½ TÖš‹R‰.

NYÖXÖ] LyP•

ÙRÖPeL†‡¥, 23 B›W• fÚXÖ —yPŸ EVW†‡¥ ”–ÛV r¼½ Y‹R N‹‡WÖVÁ «LX†‡Á EVW• ‘Á]Ÿ TzTzVÖL EVŸ†RTyP‰. ÙTjL»¡¥ E·[ C‹‡V «ÙY¸ BWÖšop Œ¿Y]†‡¥ E·[ Ly|TÖy| ÛUV†‡¥ C£‹RTz N‹‡WÖVÁ «LX†‡¥ E·[ GÁÈÁLÛ[ CVef ARÁ EVW†ÛR «tOÖÂL· A‡LT|†‡ Y‹R]Ÿ.

N‹‡WÖVÁ «LX†ÛR ŒX«Á r¼¿ YyPTÖÛReh· ÙN¨†‰Y‰RÖÁ –L°• Lz]UÖ] LÖ¡V• Bh•. H¼L]ÚY pX SÖ|L· AĐ‘V «LXÁLÛ[ ŒX«Á r¼¿ YyPTÖÛReh· AĐ“• ˜V¼pL· ÚRÖ¥« AÛP‹‰ E·[].

G]ÚY N‹‡WÖVÁ «LX†ÛR ŒX«Á r¼¿ YyPTÖÛReh· AĐ“Y‰ C‹‡V «tOÖÂLºeh ÙT£• NYÖXÖ] T‚VÖL C£‹‰ Y‹R‰.

ÙY¼½LWUÖL îÛZ‹R‰

B]Ö¥ H¼L]ÚY ‡yP–yPTz, N‹‡WÖVÁ «LX• ÚS¼¿ UÖÛX 5.20 U‚eh ÙY¼½LWUÖL ŒX«Á r¼¿ YyPTÖÛReh· îÛZ‹R‰.

ÙTjL»¡¥ E·[ Ly|TÖy| ÛUV†‡¥ C£‹‰ ÚS¼¿ UÖÛX 4.51 U‚eh N‹‡WÖVÂ¥ E·[ ‡WY GÁÈÛ] «tOÖÂL· CVef]ÖŸL·. ÙRÖPŸ‹‰ 817 «]ÖzL· A‹R GÁÈÁ CVeLTyP‰. CÛR†ÙRÖPŸ‹‰, N‹‡WÖVÁ «LX• ”–›Á r¼¿ YyPTÖÛR›¥ C£‹‰ ÚU¨• EVŸ‹‰ ÙNÁ¿ ŒX«Á r¼¿ YyPTÖÛReh· îÛZ‹R‰. ARÖY‰ N‹‡WÖVÂÁ r¼¿• ÚYL• hÛ\eLTyPÛR ÙRÖPŸ‹‰, AÛR ŒX° R]‰ r¼¿ YyPTÖÛReh· DŸ†‰e ÙLցP‰. ”–›Á DŸ“ Ne‡ÛV «y| «Xf ŒX«Á DŸ“ Ne‡ UPX†‡¼h· N‹‡WÖVÁ îÛZ‹R‰.

ŒXÛY r¼¿f\‰

”–›Á DŸ“ Ne‡• ŒX«Á DŸ“ Ne‡• N‹‡eh• CP• –L°• ˜efVUÖ]‰ GÁTRÖ¥ A‹R CP†ÛR N‹‡WÖVÁ LP‹‰ ÙN¥Y‰RÖÁ –L°• NYÖXÖ] LyPUÖL C£‹‰ Y‹R‰. B]Ö¥ C‹‡V «tOÖÂL· A‹R NÖRÛ]ÛV ÙY¼½LWUÖL ŒL²†‡]ÖŸL·.

N‹‡WÖVÁ «LX• R¼ÚTÖ‰ ŒX«¥ C£‹‰ hÛ\‹R TyNUÖL 504 fÚXÖ —yPŸ ÙRÖÛX«¨•, A‡LTyNUÖL 7,502 fÚXÖ —yPŸ ÙRÖÛX«¨• · YyPTÖÛR›¥ ŒXÛY r¼½ Y£f\‰. 11 U‚eh J£ ˜Û\ N‹‡WÖVÁ, ŒXÛY r¼½ Y£f\‰.

«tOÖÂL· Uf²op

ÙTjL»¡¥ E·[ Ly|TÖy| ÛUV†‡¥, N‹‡WÖVÁ «LX†ÛR ŒX«Á r¼¿ YyPTÖÛReh· ÙN¨†‰• T‚›¥ D|TyP «tOÖÂL· –h‹R TR¼\†‰PÁ C£‹R]Ÿ. N‹‡WÖVÁ NYÖXÖ] LyP†ÛR Rցz ŒX«Á r¼¿ TÖÛReh· îÛZ‹R‰• AYŸL· –h‹R Uf²op AÛP‹R]Ÿ.

"J£ ˜efVUÖL NÖRÛ]ÛV SU‰ «tOÖÂL· ŒL²†‡ C‹‡VÖÛY ÙT£ÛU ÙLÖ·[o ÙNš‰ C£ef\ÖŸL·. AYŸLºÛPV C‹R NÖRÛ] h½†‰ SÖÁ –h‹R Uf²op AÛPfÚ\Á'' GÁ¿ C‹‡V «ÙY¸ BWÖšop Œ¿Y]†‡Á RÛXYŸ UÖRYÁ SÖVŸ i½]ÖŸ.

C‹‡V «tOÖÂL· ŒL²†‡V C‹R NÖRÛ] C‹‡V «ÙY¸ BWÖšop YWXÖ¼½¥ ÚU¨• J£ ÛU¥ L¥XÖL L£RT|f\‰.

ŒX«¥ C\jh•

CÁÄ• 3 A¥X‰ 4 SÖyL¸¥ N‹‡WÖVÁ «LX• ÚU¨• ŒX°eh ÙS£eLUÖ] ŠW†‰eh ÙLց| ÙN¥XT|•. ARÖY‰ ŒX«Á A£ÚL 100 fÚXÖ —yPŸ ŠW†‰eh ÙLց| ÙN¥XT|•. A‹R EVW†‡¥ C£‹RTz A‰ ŒXÛY r¼½ Y£•.

N‹‡WÖVÁ «LX†‡¥ ˜µeL ˜µeL C‹‡VÖ«¥ RVÖ¡eLTyP 5 L£«Lº• 6 ÙY¸SÖy| L£«Lº• AĐTTy| E·[]. N‹‡WÖVÂ¥ E·[ `™Á C•ÚTey “ÚW֐' GÁ\ NÖR]• Y£f\ 15-‹ ÚR‡ YÖef¥ ŒX«Á ÚU¼TW‘¥ C\jh•. A‹R L£«, ŒX«¥ E·[ Ÿ U¼¿• LÂU Y[• E·¸yP T¥ÚY¿ A•NjL· h½†‰ Bš° SP†‡ ”–eh RLY¥LÛ[ AĐ“•. CR¼LÖ] T‚LÛ[ «tOÖÂL· A|†R LyPUÖL ÚU¼ÙLÖ·YÖŸL·.

H¼L]ÚY, N‹‡WÖVÁ ”–ÛV r¼½e ÙLցz£‹R ÚTÖ‰ E·[ Ne‡ YÖš‹R LÖ–WÖeL· ŒXÛY TP• G|†‰ ”–eh AĐ‘ E·[].

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு