ஏன்?எதற்க்கு?எப்படி?

எதையும் கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளாதே..?

26 நவம்பர், 2008

இந்தியா தாக்கியது கடல் கொள்ளையர் கப்பல் அல்ல

Ck§Vd LPtTûP HRuv Yû[ÏPô®p LPkR 18-m úR§ SPj§V RôdÏR#p êrL¥dLlThP LlTp LPtùLôsû[V¬u LlTp ApX Gußm AÕ RônXôkÕ SôhÓ Áu©¥ LlTp Gußm RLYpLs ùY°Vô¡ Es[].

RônXôkÕ Áu©¥d LlT#p CÚkÕ Rl© LPkR 6 SôsL[ôL LP#p RjR°jÕ YkR Á]Yo RtúTôÕ ÁhLlThÓs[ôo. AYo TôeLôd¡p CÕϱjR RLYûX ùY°«hÓs[ôo.

A§p, GeLs £ßLlT#p 14 úTo CÚkúRôm. HRuv Yû[ÏPô®p Áu ©¥jÕd ùLôi¥ÚkRúTôÕ úWôkÕ YkR Ck§V LPtTûPVôp RôdLlThúPôm. A§p, SôeLs ùNu\ £ß LlTp ¾l©¥jÕ G¬kÕ ¿¬p êr¡VÕ.

AjÕPu AlúTôÕ SPkR ÕlTôd¡f NiûP«p HWô[Uôú]ôo ùLôpXlThP]o G] ϱl©hÓs[ôo.

Á]Yo ùY°«hÓs[ RLYXôp קV NofûN EÚYô¡ Es[Õ

லேபிள்கள்: , , ,

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு