ஏன்?எதற்க்கு?எப்படி?

எதையும் கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளாதே..?

6 நவம்பர், 2008

oopama speach

ÙTÖ£[ÖRÖW ÙS£eLzÛV J£jfÛQ‹‰ NUÖ¸ÚTÖ•
A‡TWÖL ÚRŸYÖ] JTÖUÖ ÚTor


YÖÑjPÁ, SY.6-

ÙTÖ£[ÖRÖW ÙS£eLzÛV J£jfÛQ‹‰ NUÖ¸ÚTÖ• GÁ¿ AÙU¡eL A‡TWÖL ÚRŸYÖ] TWÖe JTÖUÖ i½]ÖŸ.

AÙU¡eL A‡TŸ ÚRŸR¦¥ ÙY¼½ ÙT¼\ TWÖe JTÖUÖ, pLÖÚLÖ SL¡Á fWցy TÖŸef¥ XyNe LQef¥ ‡WP R]‰ BRWYÖ[ŸL¸ÛPÚV ÚTp]ÖŸ.

AÚTÖ‰ AYŸ i½VRÖY‰:-

UÖ¼\• Y‹‡£ef\‰

AÙU¡eLÖ«¥ UÖ¼\• Y‹‡£ef\‰. AR¼LÖL AÛ]Y£eh• SÁ½ÛV† ÙR¡«†‰e ÙLÖ·fÚ\Á. C‹R UÖ¼\• P ÚTÖWÖyP†‡¼h ‘Á Y‹‡£ef\‰. ÚRŸR¦¥ SÖ• ÚU¼ÙLցP L|• EÛZ“, ˜V¼pL· LÖWQUÖL C‹R UÖ¼\• ŒL²‹‡£ef\‰.

ÚRŸR¥ ‘WNÖW†‡ÁÚTÖ‰ G‡Ÿ A‚ ÚYyTÖ[Ÿ ÙUeÛLÄ• –L°• TÖ|TyPÖŸ. SÖyzÁ —‰ AYŸ ÙLցz£‹R A[° LP‹R AÁ‘]Ö¥ L|ÛUVÖL EÛZ†RÖŸ. «VySÖ• ÚTÖ¡¥ AÙU¡eLÖ°eLÖL AYŸ ÙNšR ‡VÖL†ÛR SÖ• U\‹‰ «PeiPÖ‰. AYŸ ‰‚oN¨PÄ•, rVSX–Á½• R]‰ ÚNÛYÛV SÖy|eLÖL B¼½›£ef\ÖŸ. AYW‰ ‡VÖL†ÛR SÖ• ÚTÖ¼\ÚY|•.

GÁÛ] C‹R A[«¼h Y[Ÿ†‰ B[ÖefV G]‰ TÖyz E›£PÁ C¥ÛX GÁTÛR A½ÚYÁ. GÂÄ•, AY£• G]‰ h|•T†‡]£PÁ C£‹‰ CÛR TÖŸ†‰e ÙLցz£ef\ÖŸ GÁÚ\ G„fÚ\Á. AYÛW CÁ¿ CZ‹‰ Œ¼fÚ\Á. AY£eh SÖÁ Tyz£eh• LPÁL· A[«P ˜zVÖRÛY.

EVW†ÛR AÛPÚYÖ•

R¼ÚTÖ‰, SUeh G‡WÖL E·[ TÖÛR –L°• [UÖ]‰. SÖ• H\ÚYzV EVWÚUÖ –L°• ÙNjh†RÖ]‰. A‹R EVW†ÛR S•UÖ¥ J£ Y£P†‡ÚXÖ A¥X‰ CÁÄ• pX LÖXjL¸ÚXÚVÖ AÛP‹‰ «P ˜zVÖ‰.

B]Ö¨•, AÙU¡eLÖ°•, SÖÄ• A‹R CP†ÛR AÛP‹‰ «|ÚYÖ• GÁ¿ –h‹R S•‘eÛL ÙLցz£efÚ\Ö•. SÖ• ŒoNV• A‹R CP†ÛR AÛPÚYÖ• GÁ¿ EjL¸P• E¿‡ i½e ÙLÖ·fÚ\Á.

J£jfÛQ‹‰ EÛZÚTÖ•

SUeh ˜Á]RÖL E·[ ÙTÖ£[ÖRÖW ÙS£eLzLº•, CZ“Lº•, SÖ• AÛ]Y£• JÚW UeL[ÖL GµÚYÖ• A¥X‰ ®²ÚYÖ• GÁTÛRÚV EQŸ†‡›£ef\‰.

R¼ÚTÖ‰, SUeh ÚRN Te‡ —RÖ] ÚNÛY›¥ “‡V E†ÚYL˜•, ÙTÖ¿“• A‡LUÖL C£ef\‰. AÛR S• J£Y£eLÖ]‰ GÁ¿ Uy|ÚU L£RÖU¥ AÛ]Y£eh• ÙTÖ‰YÖ]‰ GÁ¿ ŒÛ]†‰ AR¼LÖL AÛ]Y£• J£jfÛQ‹‰ L|ÛUVÖL EÛZÚTÖ•.

EXL UeL· LƒÛW•, H²ÛUÛV• AÙU¡eLÖ ÚRÖ¼Lzeh•. AÛU‡ÛV•, TÖ‰L֐ÛT•, «£•“ÚYÖ£eh GÁ¿• SÖ• BRWYÖL C£ÚTÖ•.

ÚU¼LPYÖ¿ TWÖe JTÖUÖ ÚTp]ÖŸ.

ÙSf²op

JTÖUÖ iyP†‡¥ ÚTpVÚTÖ‰ AÛR, ^]SÖVL Lyp›Á NÖŸTÖL A‡TŸ ÚRŸR¦¥ ÚTÖyz›|YR¼h 2 RPÛY YÖš“ fÛPeLÖR L¿T£•, p«¥ E¡ÛUL· AÛU‘Á RÛXY£UÖ] Ù^Íp ^ÖeNÄ• BŸY˜PÁ ÚLyPÖŸ.

AÚTÖ‰, Ù^Íp›Á LL¸¥ Ÿ ÙT£eÙL|†‰ KzV‰ ÙSf²opVÖ] LÖypVÖL C£‹R‰.


0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு