ஏன்?எதற்க்கு?எப்படி?

எதையும் கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளாதே..?

14 நவம்பர், 2008

நிலவில் இந்தியா மூ வர்ண கொடி- ®iLXj§p CÚkÕ BWônf£ ùNnÙm LÚ®Ls C\dLlThÓ, ¨X®p ùYs°d¡ZûU (SY.14) Ck§Vd ùLô¥ SôhPlTÓm Guß Ck§V ®iùY° BWônf£j Õû\ RûXYo ´.UôRYu SôVo ùR¬®jRôo.

"®iùY° ùRô¯pÖhTm Utßm TVuTôÓL°p קV Øuú]t\eLs - 2008' Gu\ 3 Sôs LÚjRWeÏ ùNuû] Nj§VTôUô TpLûXdLZLj§p ®VôZd¡ZûU ùRôPe¡VÕ.

LÚjRWeûLj ùRôPe¡ ûYjÕ UôRYu SôVo úT£VÕ:

®iùY° ùRô¯pÖhTj§p Ck§Vô úYLUôL Øuú]± YÚ¡\Õ. ¨XÜdÏ ®iLXm Aàl×Y§p GkR JÚ SôÓm ØRp ØVt£«p ùYt±ùTt\§pûX. B]ôp Ck§Vô R]Õ ØRp ØVt£«úXúV ùYt±ùTtß NôRû] ׬kÕs[Õ.

SôhÓdÏ ùTÚûU úR¥jRkR CkR ùYt±LWUô] ¨LrÜ, CvúWô BWônf£Vô[oL°u LÓûUVô] EûZl×dÏ ¡ûPjR T¬NôÏm.

úLô¥dLQdLô] ìTôn ùNXÜ ùNnÕ úUtùLôs[lTÓm CkR ¨XÜl TVQm úRûYVt\Õ Guß £Xo LÚjÕ ùR¬®jÕs[]o. B]ôp, Y[okÕ YÚm Ck§VôÜdÏ CÕ AY£VUô]Õ. ®iùY° BWônf£Ls U²R ÏXjÕdÏ HtTPlúTôÏm Cu]pLs, úTW¯ÜLs, SuûULs Tt± Øuáh¥úV ùR¬kÕùLôs[, SPY¥dûLLs GÓdL ùT¬Õm ERÜm.

EXLm ùYlTUVUôRp ©Wfû]dÏj ¾oÜ LôQÜm, Yô²ûX, ®YNôVm, ¥.¥.Gf. ùRôûXdLôh£ J°TWl×, ùNpúTôu ùRôPo× úTôu\Yt±u Y[of£dÏm ®iùY° ùRô¯pÖhTj§p SÅ] Ùd§Ls úRûYlTÓ¡u\].

2011-p B§jVô

CvúWô®u ùNVpTôÓLÞdÏ AWÑ ØÝ JjÕûZl× A°jÕ YÚ¡\Õ. AÓjR LhPUôL 2011-m Bi¥p ã¬V²u úUtTWlûT BWônYRtLôL "B§jVô' Gu\ ùNVtûLd úLôû[ AàlT Ø¥Ü ùNnÕsú[ôm.

2012-p Nk§WVôu-2 êXm ¨XÜdÏ Gk§W U²Rû] (úWôTôh) Aàl© Ui, Tôû\ úTôu\Ytû\ BnÜdÏ GÓjÕYÚm §hPØm, 2015-p ®iùY°dÏ U²Rû] Aàl×m §hPØm Es[Õ.

CkR §hPjÕdÏ AWÑ CÕYûW ¨§ JÕdL®pûX Guß áßYÕ RYß. ®iùY°dÏ U²Rû] Aàl×m §hPjÕdLôL LPkR CWiÓ BiÓL°p ì.95 úLô¥ûV Uj§V AWÑ JÕd¡ Es[Õ.

Nk§WVôu-1 §hPm 95 NRÅRm ùYt± AûPkÕs[Õ. AÓjR Ju\ûW BiÓL°p CRu AÓjRLhP SPY¥dûLLû[l ùTôßjÕ CRu ØÝ ùYt± AûUÙm.

Nk§W²u Ñtßl TôûR«p 100 ¡.ÁhPo ùRôûX®p ¨ûX¨ßjRlThÓs[ ®iLXj§p CÚkÕ, ®¥úVô Utßm BnÜd LÚ®Ls APe¡V BnÜd LXu ¨X®p ùYs°d¡ZûU C\eL Es[Õ. A§p Es[ êYoQ Ck§V úR£Vd ùLô¥ AlúTôÕ ¨X®p SôhPlTÓm Gu\ôo.

®iùY° BnÜ ùRôPoTô] CkR NoYúRN LÚjRWe¡p AùU¬dLô, YP ùLô¬Vô, º]ô, _lTôu Es°hP SôÓLû[f úNokR BWônf£Vô[oLs, UôQYoLs ÑUôo 200 úTo LXkÕùLôs¡u\]o.

Øu]RôL CvúWô ùNVtûLdúLôs RLYp ùRôPo× §hP CVdÏSo H.TôvLW SôWôVQu, TpLûXdLZL úYkRo ú_l©Vôo Es°húPôo úT£]o.

லேபிள்கள்:

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு