ஏன்?எதற்க்கு?எப்படி?

எதையும் கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளாதே..?

14 நவம்பர், 2008

பதவி துறக்க தயார் கருணாநிதி


CXeûL«p ®ÓRûXl ×#Lû[Ùm RªZoLû[Ùm JÚúNW A¯dÏm ØVt£«p DÓTh¥ÚdÏm Ak SôhÓ A§To Wô_Td` ùNôpYûR Sm© ©WRUo UuúUôLu £e HUôkÕ®Pd áPôÕ Guß ØRpYo LÚQô¨§ NhPlúTWûY«p á±]ôo.

úTôûW ¨ßjR UôhúPôm Guß CXeûL A§To Wô_Td` §p#«p ®VôZd¡ZûU ᱫÚlTÕ ùRôPoTôL Aû]jÕd Lh£j RûXYoLs NhPlúTWûY«p ùYs°d¡ZûU úT£]o.

A§ØL Nôo©p úT£V ARu úTWûYd ÏÝ ÕûQj RûXYo K. TuÉoùNpYm, HtùL]úY Gm.©.dLs Wô´SôUô ùNnYRôL GÓjR Ø¥ûY ùNVpTÓjR úYi¥V LôXLhPm YkÕ®hPRôp, Uj§V AWÑdÏ A°dÏm BRWûY YôTv ùT\ úYiÓm G]d úLhÓd ùLôiPôo.

AûRj ùRôPokÕ ØRpYo A°jR T§p:

RªZàdÏ ¾eÏ YkRôp AûRf N¡jÕd ùLôiÓ TR®«p ¿¥dÏm TR® ùY±, LPkR UôRm Aû]jÕd Lh£d áhPj§p LXkÕ ùLôiP GkRd Lh£j RûXYÚdÏm ¡ûPVôÕ.

AkRj ¾oUô]lT¥ SPk§ÚkRôp §ØL UhÓúU ®X¡ CÚdL Ø¥Ùm. Tô.U.L.Üm áP ®X¡ CÚdÏm.

Ut\ Lh£Ls áhPm Ø¥Ùm ØuúT ReLs RûXûU«Pm úLhÓ Ø¥Ü GÓdLl úTôYRôLd á±®hP]o. AR]ôp Ntß RVdLm HtThPÕ.

CûP«p TX ¨Lrf£Ls CXeûL«p ùRôPokÕ SPd¡\Õ. ClúTôÕ úTôo ¨ßjRm CpûX G] Ø¥YôL Wô_Td` á±®hPôo.

AúR úSWj§p EX¡p RªZoLs Ge¡ÚkRôÛm AYoLû[d LôlTôtßm ùTôßlûTj Rh¥dL¯dL UôhúPôm G] "ÑûYTP' á±Ùs[ôo. AlT¥f ùNôu]ôp CeÏs[ RªZoLû[ HUôt\ Ø¥Ùm G] LÚ§ CÚd¡\ôo.

CÕ Uj§V AWÑdÏj ùR°YôLl ׬Ùm G] Smסú\u. Hù]u\ôp, CXeûLl ©Wfû]ûV Wô_Td` CWiPôLl ©¬jÕl Tôod¡\ôo.

1. ¾®WYôR CVdLUôL Es[ ®ÓRûXl ×#LÞdÏ BRWÜ RW Ø¥VôÕ.

2. RªZo ÏÓmTeLs ÁÕ WôÔYj RôdÏRp CÚdLôÕ.

C§pRôu Ck§Vô ªÏkR GfN¬dûLúVôÓ ûLVô[ úYiÓm G] ©WRUo UuúUôLu £eûLÙm, Bh£ûV Y¯SPjÕm úNô²Vô Lôk§ûVÙm úLhÓd ùLôs¡ú\u.

®ÓRûXl ×#Lû[j ¾®WYô§Ls Guß LÚ§]ôp AûR úYß YûL«p ûLVô[hÓm. AúRNUVj§p RªZo ÏÓmTeLû[ úYß Uô§¬ ûLVô[ úYiÓm.

AúRNUVj§p RªZoL°u ÅÓ, BXVm, ŧ, FoL°p JÚ ÏiÓáP ®ZôÕ G] EjRWYôRm RW Wô_Td` RVôWôL CpûX.

®ÓRûXl ×#Lû[Ùm, RªZoLû[Ùm JÚúNW A¯lTRtÏRôu Wô_Td` úTôo SPjÕ¡\ôo G]l ׬¡\Õ. C§p Sôm HUôkÕ®Pd áPôÕ G] Uj§V AWÑdÏ úYiÓúLôs ûYdLd LPûUlThÓsú[ôm.

GpXô SôÓL°Ûm ¾®WYôRl ©Wfû] Es[Õ. ARtLôL Ak SôhÓ UdLs ÁùRpXôUô ÏiÓ ÅNlTÓ¡\Õ? CûR Sm ©WRUo, SUÕ NôoTôL Wô_Td`®Pm GÓjÕf ùNôpX úYiÓm. AûR Wô_Td` úLhL úYiÓm.

TR® ®XL RVôo: úLhLô®hPôp ©\Ï Gu] ùNnúYôm G] úVô£lúTôm G] ©WRUo á\ úYiÓm. ©WRUo ùNôpYûR SôØm ùNVpTÓjR úYiÓm.

ÑRk§Wl úTôWôhP LôXj§p CÚkÕ A\lúTôo Øû\Lû[ A±kRYoLs Sôm. DZj RªZoLû[d LôdL SôeLs RVôWôL CÚd¡ú\ôm. TR® Õ\dLÜm RVôWôL CÚd¡ú\ôm Gu\ôo ØRpYo.

லேபிள்கள்: , , , ,

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு