ஏன்?எதற்க்கு?எப்படி?

எதையும் கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளாதே..?

14 நவம்பர், 2008

நல்ல தமிழ் எப்ப வரும் -வைரமுத்து ஆதங்கம்

ùNn§ Yô£lTô[oLÞm TôPLoLÞm ¨û]jRôp SpX RªûZ Y[odLXôm'Yôù]ô#, ùRôûXdLôh£«p ùNn§ Yô£lTYoLÞm §ûW«ûNl TôPLoLÞm ¨û]jRôp SpX RªûZ Y[odLXôm Gu\ôo L®Oo ûYWØjÕ.

NWi CVdLj§p ®]n, Lô_p ALoYôp S¥dÏm "úUô§ ®û[VôÓ' TPj§u CûNVûUlTô[oL[ô] a¬aWu-ùYv# B¡úVôûW A±ØLlTÓjÕm ¨Lrf£ ùNuû]«p N²d¡ZûU SûPùTt\Õ. C§p LXkÕùLôiP ûYWØjÕ úT£VRôYÕ:

©u]¦l TôPLo a¬aWàm CûN BpT EX¡p Øu]¦«p Es[ ùYv#Ùm CûQkÕ ØRpØû\VôL "úUô§ ®û[VôÓ' TPjÕdÏ CûNVûUd¡\ôoLs. CYoLÞdÏ A±ØLm úRûY«pûX. CÚkRôÛm CVdÏSo NWi úLhÓdùLôiPRtLôL CkR ¨Lrf£«p LXkÕùLôiúPu.

LoSôPL CûN, ¶kÕvRô² CûN, L_p B¡VYt±p ùTÚm ×XûU ùTt\Yo a¬aWu. AúRúTôX úUtLj§V CûN«Ûm SôhÓl×\ CûN«Ûm ùTÚm NôRû] TûPjRYo ùYv#.

CkR CWiÓ _ômTYôuLÞm N¬®¡Rj§p NeLªdÏmúTôÕ NlReL°p ×Õ _ôXm EÚYô¡ קVúRôo CûN Y¥Ym ¡ûPdÏm GuT§p Uôtßd LÚjÕ CÚdL Ø¥VôÕ.

Gu²Pm TôPûXl ùTßYRtÏ CûNVûUlTô[oLÞm CVdÏSoLÞm CÚ ®RUôL ØVt£ ùNnYôoLs. é®p CÚkÕ YiÓ úRu GÓlTÕ JÚ YûL; LÚmûTl ©¯kÕ Nôß GÓlTÕ Cuù]ôÚ YûL. AYWYÚdÏ Ht\Yôß úRûYVô] TôPp Y¬Lû[j Rk§Úd¡ú\u. a¬aWu, ùYv#, NWi B¡úVôo é®#ÚkÕ YiÓ úRu GÓlTûRl úTôX Gu²Pm TôPp Y¬Lû[l ùTt\ôoLs.

JÚ TôPp ùYt± ùT\ EfN¬l× AY£Vm. Rªrl TôPpL°p AÕ ªL AY£Vm. AÕ a¬aWàdÏ £\lTôL ûLYWl ùTt\ Juß. Cuû\V ãr¨ûX«p Rªr ùNn§ Yô£lTô[oLÞm TôPLoLÞm ¨û]jRôp SpX RªûZ Y[odL Ø¥Ùm.

TX úNôRû]Lû[j Rôi¥ CkRl TPjûR NWi GÓjÕ YÚYûR Sôu A±úYu. RuàûPV £²Uô YôrdûLûV "úUô§ ®û[VôÓ'dÏ Øu "úUô§ ®û[VôÓ'dÏl ©u G] ©¬jR¬Ùm YûL«p CkRl TPjûR EÚYôd¡ YÚYRôL AYo ϱl©h¥Úd¡\ôo.

NWÔdÏ Sôu Juß ùNôp#dùLôs¡ú\u. ¿eLs £\Ï ùYhPlThPYo ApX; C\Ï ùYhPlThPYo. ¸úZ ®ÝkRôÛm ¿oÅrf£VôL EÚUô± ùYt± Gu\ ªuNôWjûR EÚYôdLl TVuTÓÅoLs G] Yôrj§]ôo.

CkR ¨Lrf£«p TPj§u SôVLu ®]n, YN]LojRô Gv.WôU¡ÚxQu, CVdÏSo NWi, RVô¬lTô[o ØW°RWu EsTP HWô[Uôú]ôo LXkÕùLôiP]o.

லேபிள்கள்:

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு