ஏன்?எதற்க்கு?எப்படி?

எதையும் கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளாதே..?

14 நவம்பர், 2008

சக்கரையை காண புதிய கருவி

WjR NodLûW A[ûYd LiP±kÕ, LhÓlTôhÓdÏs ûYjÕd ùLôs[d á¥V T¬úNôRû]ûV úUtùLôsÞm ""TúVôWôÓ ùaf©HJu£ A]ûXNo'' LÚ®«u ùRôPdL ®Zô ûaùPd PVdú]ôv¥d ùNuhP¬p AiûU«p SûPùTt\Õ.

JÚ U¦ úSWjÕdÏ 60 T¬úNôRû]Ls úUtùLôsÞm CkR SÅ] LÚ®ûV AùU¬dLô®u ¡°²dLp £vPmv º²Vo ®tTû] úUXô[o UôÕ¬ ùUyWô ùRôPe¡ ûYjRôo.

ùNuû] Yô¦ULô#p SûPùTt\ Ck ¨Lrf£dÏ "ûaùPd PVdú]ôv¥d ùNuhPo' HtTôÓ ùNn§ÚkRÕ. ""6.5 ûWh SmTo'' Gàm NodLûW úSôn ®¯l×QoÜ Ï±jR £\l× ¨Lrf£«p, TôoûYVô[oL°u TpúYß NkúRLeLÞdÏ NodLûW úSôn UÚjÕY ¨×Qo PôdPo ´. ®_VÏUôo T§p A°jRôo.

""ûaùPd PVôdú]ôv¥d ùNuhPo GuH©Gp Ae¸LôWm ùTt\Õ. LÓûUVô] RWd LhÓlTôÓLû[ úUtùLôiÓ YÚ¡\Õ. LôolTúWh ùapj ùNd-Al Utßm Aû]jÕ UÚjÕYl T¬úNôRû] YN§Lû[ LPkR 10 BiÓLÞdÏ úUp ùTtßs[Õ.

IGvK 9001:2000 RWf Nôuß ùTt\ ûaùPd T¬úNôRû]dáPm ùNuû]«p ×WûNYôdLm, §.SLo, U«Xôléo, Nô#¡WôUm, AiQôSLo, RômTWm, YiQôWlúThûP, AmTjço, ùTWYsÞo, ®p#YôdLm, §ÚYp#dúL¦, ùNüLôoúThûP, AûPVôß ØR#V CPeL°p Es[Õ'' Gu\ôo ARu UÚjÕY CVdÏSo PôdPo Gv. ©. LúQNu.

லேபிள்கள்:

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு