ஏன்?எதற்க்கு?எப்படி?

எதையும் கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளாதே..?

6 நவம்பர், 2008

acter sirangivi meetu muttai veechu


B‹‡WÖ«¥ r¼¿TVQ•
pWtq« —‰ ˜yÛP ®or
ÙR¨jLÖ]Ö WÖÐzW N–‡ ÙRցPŸL· 3 ÚTŸ ÛL‰


SL¡, SY.6-

B‹‡WÖ«¥ r¼¿TVQ• ÙNš‰ Y£• pWtq«›Á —‰ ˜yÛPL· ®NTyP]. C‰ ÙRÖPŸTÖL ÙR¨jLÖ]Ö WÖÐzW N–‡ ÙRցPŸL· 3 ÚTŸ ÛL‰ ÙNšVTyP]Ÿ.

pWtq« r¼¿TVQ•

‘W^Ö WÖÇV• Lyp RÛXYWÖ] ÙR¨jh SzLŸ pWtq«, B‹‡WÖ«¥ r¼¿TVQ• ÙNš‰ Y£f\ÖŸ. ÙR¨jLÖ]Ö Th‡›¥ ÚS¼¿ ˜Á‡]• AYŸ TX ŒL²opL¸¥ LX‹‰ ÙLցPÖŸ.

SWN•ÚTyÛP›¥ AYŸ ÚTpeÙLց| C£‹R ÚTÖ‰, AYŸ —‰, iyP†‡¥ C£‹R pXŸ ˜yÛPLÛ[ ®p]ÖŸL·. C‡¥ J£ ˜yÛP, pWtq«›Á RÛX›¥ TyP‰. CR]Ö¥ Y³‹ÚRÖzV ˜yÛP L£ Th‡ÛV, pWtq« R]‰ ÛLehyÛPVÖ¥ ‰ÛP†‰e ÙLցPÖŸ. ‘Á]Ÿ ˜L†ÛR RƒWÖ¥ r†R• ÙNš‰ ÙLցPÖŸ.

C‹R iyP†‡¥ AYŸ ÚTpVRÖY‰:-

G]eh ÚLÖT• C¥ÛX

GÁ —‰ pXŸ ˜yÛPLÛ[ ®p C£ef\ÖŸL·. ˜yÛP ®pVYŸL· —‰ G]eh ÚLÖT• fÛPVÖ‰. AWpV¦¥ ÚWÖ^Ö ”eL· «¡†R ÙU†ÛR• E|. ˜yL· ŒÛ\‹R Th‡• E| GÁTÛR SÖÁ A½ÚYÁ.

SÖÁ LÖ‹‡›Á ÙLÖ·ÛL›¥ D|TÖ| ÙLցPYÁ. VÖWÖY‰ GÁ LÁ]†‡¥ AÛ\‹RÖ¥, SÖÁ ‡£‘ AzeL UÖyÚPÁ. UÖ\ÖL, G]‰ U¿ LÁ]†ÛR LÖy|ÚYÁ.

NUUÖL TÖŸefÚ\Á

GÁÛ] ÙTÖ¿†R YÛW›¥ G]eh UÖÛX ÚTÖ|YÛR•, ˜yÛP ®rYÛR• NUUÖLÚY TÖŸefÚ\Á. ˜yÛPLÛ[ ®rYRÖ¥, G]‰ AWpV¥ TVQ†ÛR R|†‰ «P ˜zVÖ‰. G]‰ TVQ• ÙRÖP£•.

G]eh ÚLÖzeLQeLÖ] UeL¸Á BRW° C£ef\‰. AYŸLºeLÖL G]‰ YÖ²eÛLÛV ‡VÖL• ÙNšV RVÖWÖL C£efÚ\Á.

CªYÖ¿ pWtq« ÚTp]ÖŸ.

3 ÚTŸ ÛL‰

pWtq« —‰ ˜yÛP ®pVRÖL ÙR¨jLÖ]Ö WÖÐzW N–‡ LypÛV ÚNŸ‹R “¦WÖ^ ÚLÖyz, NU†RÖX AÚNÖe, U¡ A‚¥ GÁ\ 3 ÙRցPŸL· ÛL‰ ÙNšVTyP]Ÿ.

``R†ÙR¨jLÖ]Ö ÚLÖ¡eÛLÛV pWtq« BR¡†‰ ÚTNÖRRÖ¥, AYŸ —‰ ˜yÛPLÛ[ ®pÚ]Ö•'' GÁ¿ 3 ÚT£• ÚTÖ§NÖ¡P• i½]ÖŸL·.


0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு