ஏன்?எதற்க்கு?எப்படி?

எதையும் கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளாதே..?

5 நவம்பர், 2008

5 November, 2008 kalainar statement


CXjÛL ‘WopÛ]›¥ AÛ]†‰ LypLº• UÖ¿Ty| J¦eLÖU¥ JÁ¿Ty| J¦†RÖ¥ U†‡V AWpÁ ˜V¼pLÛ[ ÚU¨• ˆ«WT|†‡P ER«VÖL AÛU• GÁ¿ ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ i½·[ÖŸ.

˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ ÙY¸›y|·[ A½eÛL›¥ i½›£TRÖY‰:-

‰VW gR•

CXjÛL›¥ R–ZŸL· T|ÙLÖÛXeh B[ÖY‰•, Tyz fPT‰• - AL‡L[ÖL A|†R SÖ|Lºeh K|Y‰• - TyP LÖV†‰eh U£‹‰ RP«Pe iP ˜zVÖU¥ Uց| UzY‰• ÙNš‡L[ÖL°•, TPjL[ÖL°• Y‹RÚTÖ‰; R–ZL AWr RÛX›y| U†‡V AWreho ÙNÖ¥¦ A‹R T|ÙLÖÛXLÛ[† R|†‡P ReL ˜V¼pL· G|†‡P ÚYPÖUÖ GÁ¿ RjL· AÄRÖT†ÛR•, B²‹R ÚYRÛ]ÛV• ÙY¸T|†‡VYŸLÛ[ SÖ]½ÚYÁ. A‹R† ‰VW gR•, AYŸL¸Á ŠV E·[†‡¦£‹‰ GµY‰ GÁT‰• G]eh† ÙR¡•.

ARÁ «Û[YÖL† RÖÁ; CV¼ÛL›ÚXÚV GÁ CRV˜•; A‡¥ h£‡VÖL E£YÖf, KWÖ›W†‰eh ÚU¼TyP SÖz SW•“L¸¥ “h‹‰ UÂRÛ]e L֐TÖ¼½ SPUÖPo ÙNšfÁ\ ÙNV¨• SÖÁ A½VÖR JÁ\¥X! AÁ“•, CWeL• LÖyzo ÙNV¥T|• TTÖ|•, G]ef£T‰ ÚTÖXÚY GÁ R–² UeL¸¥ GQ¼Ú\Ö£eh C£TRÖ¥ AYŸL¸Á BRW°PÁ - AÁ“ YÖ²†‰eLºPÁ - CXjÛL† R–ZŸLÛ[ TÖ‰LÖ†‡|• A\ÚTÖ¡Á A|†R A†‡VÖV†‡Á BW•T LyPUÖL ÙNÁÛ] U›ÛX UÖjÙLÖ¥ÛX›¥ SÖÄ• ÚTWÖp¡V£• J£ ÙTÖ‰e iyP†‡¥ EÛWVÖ¼½ "JÁ¿ T|L R–ZŸLÚ['' GÁ¿ AÛZ“ «|†ÚRÖ•.

UÂR Njf¦ A‚Yh“

ARÁ ÙRÖPŸopVÖL† RÖÁ AWr RÛXÛUo ÙNVXL†‡¥ AeÚPÖTŸ 14-• SÖ· AÛ]†‰e Lyp† RÛXYŸL¸Á iyP†ÛR SP†‡ B¿ ˆŸUÖ]jLÛ[ ŒÛ\ÚY¼½Ú]Ö• - AÛY A¥X¼T|• CXjÛL† R–ZŸL¸ÛPÚV AÛU‡ÛV E£YÖef ARÛ] ŒÛXT|†‰YR¼LÖL ŒÛ\ÚY¼\TyP ˆŸUÖ]jL[Öh•.

AeÚPÖTŸ 14-‹ ÚR‡V ˆŸUÖ]jL· U†‡V AWpÁ ÙY¸\°†‰Û\ U‹‡¡ ‘WQ֐ ˜LŸÈVÖ¨• - ‘WRUŸ UÁÚUÖLÁ pjLÖ¨• - IefV ˜¼ÚTÖehe iyP‚›Á Y³LÖy|• RÛX«• AfX C‹‡Ve LÖjfWÍ Lyp›Á RÛX«UÖ] ÚNÖÂVÖ LÖ‹‡VÖ¨• GªY[° U‡T¸†‰ SÛP˜Û\T|†RTP ˜ÁÙ]|†‰o ÙN¥XTyP] GÁTÛR AÛ]Y£• A½YŸ. AR¼he LÖWQUÖL°• E‹‰ Ne‡VÖL°• AÛU‹RÛY ‡ÛWTPe LÛXOŸL· SP†‡V ÚTW‚L·, EQÖ ÚSÖÁ“L·, UÖŒX YWXÖ¿ LÖQÖR UÂRo Njf¦ A‚Yh“ ÚTÖÁ\ÛYL[Öh•.

ÙNtp¨ÛY NjL• ™X•

AeÚPÖTŸ 14-‹ ÚR‡›¦£‹‰ rUÖŸ 15 SÖyL· ARÖY‰ SY•TŸ 1-‹ÚR‡ ˜zV; AÛ]†‰e Lyp† ˆŸUÖ]†‡¥ "CXjÛL›¥ ÚTÖŸ Œ¿†R•'' GÄ• JÁÛ\† R«W U¼\ÛY AÛ]†‰• ŒÛ\ÚY¼\T|YR¼LÖ] A„h ˜Û\L¸¥ C‹‡V SÖy| AWr D|Ty|·[‰ GÁT‰• ÚS¼Û\V GÁ A½eÛL›¥ «¡YÖL G|†‰e LÖyPTy|·[].

h½TÖL JÁÛ\ ryzeLÖyP ÚY|ÙUÁ\Ö¥ ÚS¼Û\V LÖÛX H| JÁ½¥ ŒYÖWQ ÙTÖ£yLÛ[ TÖ‡eLTyP UeLºeh GTz YZjhY‰ GÁTÛR CXjÛL AWr RÖÁ ˜z° ÙNš• GÁ¿ J£ ÙNš‡ Y‹R‰• ‰z†‰ ÚTÖ] SÖÁ T†‰ Œ–PjL¸¥ LzR• RVÖŸ ÙNš‰, ‘WRU£eh•, ÙY¸\°†‰Û\ U‹‡¡eh• "ÚTeÍ'' ™XUÖL AĐ‘«y|† RÖÁ RÛXÛUo ÙNVXL†‡¦£‹‰ LÖ¡¥ H½Ú]Á.

Ajf£‹‰ ®| ‡£•“YR¼h· LÖ¡ÚXÚV ÙNš‡, SU‰ U†‡V U‹‡¡L· GÁ LzR†ÛR ÚS¡ÚX G|†‰o ÙNÁ¿ ÙY¸\°†‰Û\ U‹‡¡›P• ÙLÖ|†R A|†R J£ pX Œ–PjL¸¥ CR¼h U†‡V AWr «[eL• A¸eh• GÁ¿ i½VRÖL G]eh† RLY¥ fÛP†R‰.

AÛR ÚTÖXÚY SU‰ RÛXÛUo ÙNVXÖ[£eh U†‡V ÙY¸\°† ‰Û\ ÙNVXÖ[Ÿ «[eLUÖL CXjÛL›ÚX E·[ SU‰ C‹‡V† ŠR¡Á ÚU¼TÖŸÛY›¥ ÙNtp¨ÛY NjL•, I.SÖ. UÁ\†‡Á ‰ÛQ AÛU“ ÚTÖÁ\Y¼½Á ™XUÖLÚY ŒYÖWQ ÙTÖ£yL· «ŒÚVÖfeLT|• GÁ\ RLY¥ fÛP†R‰.

TR« «XL¥

CªYÖ¿ A‡ŸopVÖ] J£ ÙNš‡ Hyz¥ Y‹R AÚR SÖ¸¥ UÖŒX AWpÁ NÖŸ‘¥ LzR• GµRTy|, AR¼h pX U‚ ÚSWjL¸¥ T‡X¸eLe izV U†‡V AWÛN• SÖ• ÙT¼½£efÚ\Ö•. G]‰ ˜‹ÛRV LzR†‡¥ U†‡V AWr ÙRÖPŸ‹‰ G|†‰ Y£• SPYzeÛLLÛ[ÙV¥XÖ• «[ef›£efÚ\Á.

TÖ.U.L. Œ¿Y]† RÛXYŸ PÖePŸ WÖURÖpÁ P A½eÛL›ÚX iP C¿‡VÖL J¼¿ÛUÛVe LyzeLÖeL ÚY|ÙUÁ¿ SÖÁ ˜Á ÙUÖ³‹RÛR Y³ ÙUÖ³fÚ\Á GÁ¿ i½›£T‰ ÙT¡‰• B¿RÛX† R£f\‰.

ÚU¨• AY£ÛPV A½eÛL›ÚX AÛ]†‰e Lype iyP†‡¥ ˆŸUÖ]• ŒÛ\ÚY¼\TyP ÚTÖ‰ - U†‡V AWpÁ A‡LÖW G¥ÛX ˜R¥Y£eh† ÙR¡VÖRÖ GÁ¿ ÚLyz£ef\ÖŸ. SÁ\ÖL† ÙR¡•. ÙR¡‹‰ RÖÁ ˆŸUÖ]• ŒÛ\ÚY¼\TyP‰. A‰ UÖ†‡WU¥X, TR« «XL¥ h½†‰ ÚY¿ G‹Re Lyp† RÛXYŸLº• i\ÖR ŒÛX›¥ SÖÁ RÖÁ A‹Re L£†‡Û] ˜RÁ ˜RXÖL† ÙR¡«†ÚRÁ.

AÚTÖ‰ iP - R–²SÖ| LÖjfWÍ Lyp›Á RÛXYŸ RjLTÖ¨ G•.‘., SÖ• AÛ]Y£• TR« «Xf «yPÖ¥, U†‡V AWr AjÚL C£TÚR ÚL·«e h½VÖf«|•, ‘\h VÖ¡P• S•˜ÛPV ÚY|ÚLÖÛ[ ÛYT‰ GÁÙ\¥XÖ• ÚLyPÖŸ. C£‘Ä• SÖ• A†RÛLV ˆŸUÖ]• JÁÛ\ ŒÛ\ÚY¼\e LÖWQÚU - AÚTÖ‰·[ s²ŒÛX›¥ SU‰ EQŸ°LÛ[ ÙY¸T|†Re izV A[«¼h TR« «XL ÚS¡|• GÁ¿ RÖÁ i½·Ú[Ö•.

AªYÖ¿ SÖ• ˆŸUÖ]• ŒÛ\ÚY¼½ ARÛ]ÙVÖyz LZL†‡Á NÖŸ‘¥ TR« «XL¥ LzRjL· GÁÂP• RWTyP‰• RÖÁ C‹R A[«¼h ÚYLUÖL, S•˜ÛPV U¼\ ˆŸUÖ]jLÛ[ G¥XÖ• H¼Le izV A[«¼h• ÚTÖŸ Œ¿†R• GÁ\ ˆŸUÖ]†ÛRe iP Y¦¿†‡e i¿YR¼h• LÖWQUÖL AÛU‹R‰.

—]YŸL· —‰

ÙNš‡VÖ[ŸL¸Á ÚL·«eh TjL[ÖÚRÐ ERÖWQ†ÛR SÖÁ ÙNÖÁ]ÛR• WÖURÖÍ h½‘y|·[ÖŸ. TjL[ÖÚRÐ E£YÖ] ÚTÖ‰ AÁÛ\V s²ŒÛX›¥ C‹‡WÖ LÖ‹‡ SÖPÖºUÁ\†‡¥ ˜µ ÙT£•TÖÁÛUÛV ÙT¼¿ VÖWÖ¨• ÚL·« ÚLyL ˜zVÖR RÛXYWÖL C£‹RÖŸ. R¼ÚTÖ‰·[ ŒÛXÛU ATzVÖ E·[‰?

PÖePŸ WÖURÖÍ —]YŸ ‘WopÛ] T¼½• A½eÛL›ÚX h½‘y|·[ÖŸ. U†‡V U‹‡¡ ‘WQ֐ ÙNÁÛ]›¥ GÁÛ]o N‹‡†‰ «y| ÙNš‡VÖ[ŸLÛ[o N‹‡†R ÚTÖ‰, "—]YŸ ‘WopÛ]›¥ UÂRÖ‘UÖ]• U¼¿• YÖ²YÖRÖW• BfVÛYLÛ[ U]‡¥ ÙLց|, NŸYÚRN G¥ÛX›¥ C‹‡VÖ U¼¿• CXjÛL —]YŸL· —Á ‘zTR¼LÖ] H¼TÖ|LÛ[ q¡V ˜Û\›¥ SÛP˜Û\T|†R C£ SÖ|Lº• J“e ÙLց|·[‰'' GÁ¿•, "A‹R JT‹RTz C‹‡V —Á‘z TPhL· —‰ ‰TÖefo s| SP†RTP UÖyPÖ‰'' GÁ¿• ‡yPYyPUÖLe i½›£ef\ÖŸ.

ÚYPÖR ÚYÛX

"T¥ÚY¿ A½«“LºeÙL¥XÖ• ÙNÖ‹R• ÙLցPÖ|f\ LÛXOŸ C‡¥ Uy|• TÖ.U.L.ÛY ÚSÖef ÛLÛV y|Y‡¥ GÁ] ŒVÖV• C£ef\‰?'' GÁ¿• WÖURÖÍ ÚLy|·[ÖŸ.

G‹R A½«“eh• ÙNÖ‹R• ÙLցPÖP SÖÁ RVÖWÖL C¥ÛX.

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு