ஏன்?எதற்க்கு?எப்படி?

எதையும் கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளாதே..?

16 ஏப்ரல், 2010

பாம்பின் இரை,நாம் யாரின் இரை

ஒரு பாம்பு தன் இரையை எப்படி விழுங்குகிறது...இப்படிதான் முதலாளிகள் தொழிலாளிகளின் உழைப்பை விழுங்குகிறார்கள்.

www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org
www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org


www.FunAndFunOnly.org
NOW . . ..
THAT's A MEAL

லேபிள்கள்: , , , ,